Beslutsfattande genom OODA-loop

OODA-loopen har sitt ursprung i det militära området, med tydligt syfte att vinna strider. Metoden tillskrivs militärteoretikern John R Boyd. Men liksom många andra modeller inom försvaret så har konceptet överförts till näringslivet, som verktyg för att utveckla och förstå olika beslutsprocesser.

För Boyd var möjligheten till att vinna ett slag baserat på den egna förmågan att observera, orientera sig och sedan besluta sig för att handla. De olika stegen kallas Observe, Orient, Decide och Act. OODA-loopen är både ett verktyg för att förstå den enskilda beslutsprocessen och för att förstå beslutsprocessen hos olika parter i en konkurrenssituation (eller stridssituation). Kort sagt: Snabbast OODA-loop vinner.

  • Cykeln börjar med observationen, det vill säga att samla in all tänkbar data om situationen. Vid observationer behövs en klarsynthet som inte förvränger verkligheten. Ju mer information som kan tas in om den rådande situationen, desto bättre.
  • I observationerna måste man orientera sig, det vill säga filtrera all data så de mest väsentliga delarna väljs ut. Orienteringen sker utifrån en mängd faktorer såsom tidigare erfarenhet, kulturell och social bakgrund, kunskap med mera. Det handlar om att sätta saker i en sammanhang och i relation till varandra. Förstå hur det hänger ihop.
  • När man orienterat sig är det dags att fatta ett beslut.
  • Beslutet ligger till grund för hur man handlar.

När beslutet genomförts observerar man på nytt hur läget är och hela OODA-cykeln börjar om igen. Ju snabbare processen går desto större konkurrenskraft har man. 

Jag tycker att det här är en ganska bra beskrivning av hur beslutsfattande går till. Självklart är det mycket mer komplext i praktiken, men modellen är ändå värdefull. Om man har svårt att fatta ett beslut, kan man till exempel dra slutsatsen att det är antingen observationen eller orienteringen som saknas. Det kan vara information som saknas och som måste samlas in (observation) men det kan också vara att informationen måste behandlas på ett annat sätt, ibland kanske man helt enkelt måste sova på saken (orientering).