Sanna Bergenheim
AV SANNA BERGENHEIM: Jag och min VD Erik hade härom veckan ett samtal om jämlikhet på arbetsplatsen. Han ställde då en av de bästa frågorna jag fått denna höst:

”Sanna, hur ska du få mig att inte bara vilja arbeta för jämlikhet utan även få mig att tänka och agera jämlikt?”.

Bra fråga Erik och här är mitt svar till dig. 

Vi har en jämlikhetsplan – nu måste vi följa den

Under våren 2011 kom Juristjourens första jämlikhetsplan. Syftet med planen är att skapa en arbetsplats med ökad mångfald för de anställda, för våra kunder och för samhället i stort. Jämlikhetsplanen fastställer att Juristjouren ser mångfald och jämställdhet som en tillgångoch inte som en belastning. För oss handlar det alltså om mer än att vi godtar vår personalstyrkas olikheter, vi vill sporra, lyfta fram och ta tillvara på olikheterna bland oss. Högtidligt, fint och… verklighet?

Precis som vi i jämlikhetsgruppen anade – det är nu den stora utmaningen börjar, det är nu vi faktiskt ska bli jämlika. Att fastslå en plan innebär inte att den per automatik får genomslagskraft utan det krävs påtagligt arbete för att gå från vision till action. Det finns en stor risk att våra invanda beteendemönster och tankebanor fortsätter leda våra handlingar och vårt förhållningssätt till omgivningen. Det sägs att ”det är svårt att lära gamla hundar sitta” och jämlikheten är inte ett undantag. Hur snygg planen än må vara krävs det att idéerna och målsättningarna alltid finns med i bakhuvudet för att de beslut som fattas eller de åtgärder som vidtas ska efterleva den.

”Att fastslå en plan innebär inte att den per automatik får genomslagskraft utan det krävs påtagligt arbete för att gå från vision till action.”

Min uppfattning är att vi går i rätt riktning. Vi har en vision om hur vi vill att vår arbetsplats ska vara. Genom att sammansätta en jämlikhetsgrupp som arbetade fram en jämlikhetsplan fick vi även ett startskott. Vi har dock en bra bit kvar innan jämlikheten blir en naturlig del av vår verksamhet och innan dess existens blir en självklarhet. Hur gör vi då för att uppnå målsättningarna?

Från vision till handling

  1. Ta kommandot och visa vägen. Som VD har du ett stort inflytande över verksamheten. Jag anser därför att det är oerhört viktigt att ledningen med dig i spetsen visar att detta med jämlikhet, det är någonting vi tror på och värderar. En enad front från verksamhetstoppen gör det lättare för den enskilde medarbetaren att ta till sig informationen och ta jämlikhetsarbetet på allvar. Det skapar även ett arbetsklimat där den som blir utsatt för diskriminering, felaktigt bemötande eller liknande vågar träda fram. Med medarbetarna i ryggen får sedan ledningen bättre förutsättningar att efterleva planen på ett bra sätt.
  2. Gör kunskapsområdet mångfald och jämställdhet mer tillgängligt. Det är många begrepp som cirkulerar och ämnet är mycket komplext. Genus. Könsroller. Etnicitet. Kulturell bakgrund. Social bakgrund. Klass. Och frågorna lika många; Är likabehandling samma sak som jämlikhet och jämställdhet? Bjud in till samtal och diskussioner med medarbetarna och avsätt mer tid för seminarium och föreläsningar inom området. Var inte rädd att söka extern kunskap där det finns luckor att fylla. Genom ökad kunskap inom området ökar vi intresset, förståelsen och således även engagemanget för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
  3. Våga släppa in fler vid diskussionsbordet. Det är inte en enkel match att ha alla glasögonen på sig samtidigt vid alla ställningstaganden. Det är just därför en chef eller en ledning inte får vara rädd för att bjuda in andra i beslutsprocessen. Fler personer innebär chansen till fler perspektiv och fler perspektiv minskar risken att beslut fattas i strid mot arbetsplatsens visioner och mål.
  4. Våga erkänna när fel begåtts. Det tar tid att förändra på djupet. Det innebär att även om en jämlikhetsplan är fastslagen är det tyvärr förväntat att denna inte får full effekt omedelbart. Det viktiga som jag ser det är att våga se de fel som begåtts och inte försöka dölja dem. Först genom att utvärdera och diskutera händelsen lär vi oss hur vi undviker liknande situationer igen. ”Gör om, gör rätt”, vi lär oss av våra misstag.
  5. Visa på förbättring. För att behålla viljan och glöden för jämlikhetsfrågor måste vi även uppmärksamma den positiva utvecklingen. Uppmärksamma alla om vilket bra jobb vi gjort! Vilka framsteg har skett? Vilka mål har vi uppnått? Jag är av uppfattningen att en ros är att föredra framför riset om syftet är att öka arbetet och förtroendet för jämlikhetsarbetet.
  6. Uppföljning och utvärdering! Inget är fullkomligt, inget är perfekt. Det är därför viktigt att jämlikhetsplanens struktur utvärderas och vidareutvecklas. Det är först efter dess ikraftträdande som vi verkligen har möjlighet att upptäcka fallgropar, risker, bortglömda frågor och så vidare. En jämlikhetsplan bör vara under ständig förbättring.
  7. Se det som en utmaning i din ledarroll. Min uppfattning är att utmaningar på byrån inte bara utvecklar verksamheten och medarbetarna utan att de även utvecklar ledarna. Det innebär att byråns jämlikhetsarbete även kan vara utvecklande för dig som VD. Genom att tvinga dig själv att tänka i nya banor vidgar du dina egna perspektiv och breddar din kompetens som ledare. Jag vill därför att du ska se byråns jämlikhetsarbete även som en utmaning i din ledarroll. Det kommer framkalla en extrem drivkraft hos dig, det vet jag!

Jag kommer vara en hackspett på din axel tills jämlikheten är en självklarhet

Jag har all tillit till att Juristjouren kommer bli just en sådan varm, jämställd och jämlik arbetsplats som vi vill ha med stort mångfald. Vi har dock alla frågor som vi brinner för och frågor vi tidigare aldrig varit i kontakt med. Genom mitt liv har jag alltid drivits av jämställdhetsfrågor och därför ter det sig kanske mer naturligt för mig än för andra i min omgivning att belysa situationer utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Som representant för Juristjourens jämlikhetsgrupp är det min utmaning att förmedla denna låga till er andra.

Tillsammans kan vi medarbetare bilda ett snyggt lapptäcke av dessa intresseområdet och passioner och på så sätt skapa en grym arbetsplats. Som VD har du den stora uppgiften att knyta samman kunskapen och ge utrymme för att låta kompetensen växa. Jag då? Jo, jag avser att vara som en liten naggande hackspett på din axel tills den dag kommer då jämlikheten är en självklarhet för Juristjouren. Bring it on!

Har du fler tips om hur man kan få Erik att tänka mer jämlikt? Skriv en kommentar nedan eller skicka ett mejl