Ny organisation med fokus på tillväxt, delaktighet och tydlighet

Juristjouren har från och med idag en ny organisation. Verksamhet är organiserad i tre juristgrupper, en rådgivningsgrupp samt stödfunktioner. För att kunna möta marknadens skiftande behov och uppmuntra till internt erfarenhetsutbyte, har jurist- och rådgivningsgrupperna kompetens inom flera rättsområden och samverkar sinsemellan genom fem sakområdesnätverk. 

I och med den nya organisationen blir det tre juristgrupper istället för två. Det innebär också att en ny gruppchef tillträder.

Nya organisationen

Ny organisation från 28 mars 2011

Med den nya organisationsmodellen vill vi förtydliga att vi har ett coachande och stöttande förhållningssätt till varandra. Alla har nära till varandra för att underlätta delaktighet, snabba beslutsvägar och ständig förbättring. Vi vill också göra det lättare att arbeta i team, där flera personer jobbar tillsammans med samma case.

Juristjouren är fortfarande ett relativt litet företag (även om vi är stora i vår nisch) men arbetet med nya organisationen har tagit fasta på att bygga för framtiden och för att klara av en fortsatt stor tillväxt. Vi började se över organisationen i november förra året genom att kartlägga nuvarande modell och ta fram flera förslag på ny modell.

Gamla organisationen

Entreprenörsorganiationen

Den teoretiska utgångspunkten för att förstå organisationer har framför allt varit Henry Mintzberg och hans “konfigurationer”. Under arbetet var det slående hur väl Mintzbergs teori kan användas i praktiken.

Mintzberg har beskrivit fem konfigurationer av organisationer. Och vi konstaterade tidigt att vår dåvarande organisation motsvarade den första av de konfigurationer han beskriver: Entreprenörsorganisationen. Den kännetecknas av en stark centralisering och där grundaren styr och fattar de flesta besluten. I en entreprenörsorganisation är specialiseringen låg – ”alla gör allt”.”

Den nya organisationen kan snarare beskrivas som det Mintzberg kallar professionsbyråkrati. Professionsbyråkratin lägger stor vikt på specialisering och standardisering och befogenheter har tilldelats den operativa kärnan (i vårt fall jurister och rådgivare). En nackdel med den här typen av organisation är att det lätt uppstår rivalitet och konflikter inom den operativa kärnan. Det finns också en risk att till exempel vissa kundgrupper får oproportionerligt stor plats – de grupper som de professionella har bra lösningar för.

Blandade grupper

Ett av de tidigare utkasten på organisation

En av kärnfrågorna har varit om grupperna ska vara blandade eller specialiserade. Kreativitet och flexibilitet är grundläggande konkurrensfaktorer för ett tillväxtföretag (och kanske de flesta organisationer). Jag tror att kreativitet och flexibilitet förutsätter mångfald – ju mer olika perspektiv och bakgrunder möts, desto starkare blir vi.

Fördelarna med blandade grupper överväger, samtidigt som det är mycket viktigt med specialisering. Lösningen är en form av “specialister i blandade grupper” eller “ödmjuka specialister”.  Med hjälp av sakområdesnätverk möjliggör vi specialisering. Och genom blandade grupper gör vi det lättare att få insyn i andras rättsområden, lättare att prova på nya områden, mer flexibelt eftersom man enklare hjälper varandra över rättsområden.


Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega