Lean är en metod för verksamhetsutveckling. Fokus är att skapa maximalt kundvärde av de resurser man har. Det finns en mängd skäl till att satsa på Lean. Till exempel att det förenklar, ökar kvaliteten för kunden och ökar lönsamheten.

Som jag ser det består Lean av tre delar: Lean värderingar, Lean arbetssätt och Lean verktyg.

Lean värderingar

I första hand är Lean en uppsättning styrande principer, eller värderingar, som tillsammans utgör en ledningsfilosofi och en företagskultur. Lean handlar till exempel om:

  • Principen att allt alltid kan bli bättre (kaizen). Ju mer som förbättras, desto fler nya möjligheter till förbättringar kan identifieras.
  • Principen om att problem ska ses som möjligheter istället för att man letar syndabockar (läs mer om No Blame här).
  • Principen att man bör börja med att förändra sig själv eftersom man själv vet bäst var skon klämmer. Var och en ansvarar för sin förbättring.
  • Principen om att alltid fokusera på kundvärde (både interna kunder och externa).

Lean arbetssätt

Den andra beståndsdelen i Lean är ett gemensamt och visuellt arbetssätt. Genom att kartlägga de processer man jobbar i och lyfta fram förbättringsåtgärder på tavlor på väggen blir alla delaktiga och arbetet går snabbare framåt. Man möts i arbetsgrupper vid tavlorna och kommer gemensamt fram till nya åtgärder och prioriteringar. Tavlornas utformning är inte det väsentliga – huvudsaken är att man fångar upp ett flöde av arbetsuppgifter, till exempel från ”Idéer” till ”Pågående” till ”Avslutat”.

Lean verktyg

Slutligen består Lean en låda med verktyg för att successivt ta förbättringsarbetet vidare. Ett centralt verktyg är 5S som handlar om att sortera, systematisera, städa, standardisera och sköta om.

Vad Lean inte är

Lean handlar om att maximera värderskapande och effektivitet, inte om att minska kostnaderna eller bli av med personal.

[optin-monster-shortcode id=”ahucuamraluhlvd55fpt”]